Wij worden
Lees meer

Algemene voorwaarden

Bekijk en/of print hier de Algemene Voorwaarden van SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden welke worden verricht door of namens de maatschap SteentjesWoltersMulder Advocaten (hierna te noemen: SteentjesWoltersMulder).
 2. Alle werkzaamheden van SteentjesWoltersMulder worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door SteentjesWoltersMulder is aanvaard. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door SteentjesWoltersMulder. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van alle advocaten en medewerkers die binnen de advocatenpraktijk SteentjesWoltersMulder werkzaam zijn of zijn geweest alsmede hun erfgenamen.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het door opdrachtgever verschuldigde honorarium worden berekend aan de hand van het aantal door de behandelend advocaat gewerkte uren, vermenigvuldigd met de jaarlijks door SteentjesWoltersMulder vast te stellen tarieven en te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting en eventuele verschotten.
 5. SteentjesWoltersMulder zal haar werkzaamheden periodiek declareren en is te allen tijde gerechtigd opdrachtgever een voorschot op het honorarium in rekening te brengen. Voor al haar declaraties geldt een betalingstermijn van veertien dagen. Na overschrijding van deze termijn verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW.
 6. Gelden die SteentjesWoltersMulder in een specifieke zaak ten behoeve van opdrachtgever zal ontvangen worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden SWM Advocaten. Over deze derdengelden wordt geen rente vergoed.
 7. Iedere aansprakelijkheid van SteentjesWoltersMulder is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringspolis voor rekening van SteentjesWoltersMulder blijft. In geval haar verzekeraar om welke reden dan ook niet zal uitkeren, is de aansprakelijkheid van SteentjesWoltersMulder beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in de voorkomende zaak in het jaar waarin de aansprakelijkheid is ontstaan aan opdrachtgever in rekening is gebracht, met een maximum van E 50.000, –.
 1. SteentjesWoltersMulder is in geen geval aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, evenals voor schade veroorzaakt door computervirussen en het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, telefax of e-mail.
 2. SteentjesWoltersMulder is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar – in overleg met opdrachtgever – ingeschakelde derden, indien en voor zover zij de schade niet op deze derden kan verhalen. SteentjesWoltersMulder is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens haar te aanvaarden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart SteentjesWoltersMulder tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van SteentjesWoltersMulder.
 4. Na uitvoering van de opdracht en sluiting van het cliëntdossier zal SteentjesWoltersMulder het dossier archiveren en gedurende tenminste zeven jaar bewaren. Daarna staat het SteentjesWoltersMulder vrij om het dossier te vernietigen en is zij op geen enkele wijze nog langer aansprakelijk voor de bewaring van dossierstukken.
 5. De overeenkomst van opdracht tussen SteentjesWoltersMulder en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Indien de interne klachtenregeling van SteentjesWoltersMulder geen soelaas biedt, zullen geschillen bij uitsluiting zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij partijen in onderling overleg besluiten de zaak te laten beslechten door arbitrage of bindend advies.
 6. SteentjesWoltersMulder verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar het privacy statement op haar website.
Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.