Wijziging regels arbeidsomstandigheden in 2017

In 2017 staat een ingrijpende wijziging in de regelgeving m.b.t. arbeidsomstandigheden op stapel. Wat betekent dit voor u als werkgever?
Het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet beoogt het arbeidsklimaat gezonder en veiliger te maken met als doel duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Accent ligt daarbij op de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts.

De belangrijkste wijzigingen:

Versterking van de positie van de preventiemedewerker

Iedere werkgever is gehouden om de verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet na te komen. De preventiemedewerker levert bijstand aan de werkgever bij alle taken ter uit uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet. In de huidige situatie komt de prefentiemedewerker niet goed uit de verf. In de nieuwe wet wordt bepaald dat het medezeggenschapsorgaan en de werkgever tot een gezamenlijke opvatting moeten komen over de persoon van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie. Thans is voor de vaststelling van het takenpakket van de preventiemedewerker ook al instemming van de OR vereist. Onder de nieuwe wet krijgt de preventiemedewerker ook de taak om de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners te adviseren alsmede daar nauw mee samen te werken. Bij het ontbreken van een preventiemedewerker zal deze taak toekomen aan belanghebbende werknemers.

Versterking onafhankelijke rol bedrijfsarts

In de nieuwe wet wordt benadrukt dat de bedrijfsarts een adviserende rol heeft bij de verzuimbegeleiding om diens onafhankelijkheid te onderstrepen. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de verzuimbegeleding. De bedrijfsarts krijgt in dat kader de mogelijkheid om iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken. Voorts krijgt de bedrijfsarts de mogelijkheid (alsmede ook arbeidsdeskundigen) om met het medezeggenschapsorgaan te overleggen. Daarnaast krijgt de arts een verregaande verplichting om beroepziekten  te melden conform de wettelijke regeling en zonodig en mogelijk te vertalen in een preventieve aanpak in het bedrijf of de sector. De bedrijfsarts moet tot slot zorgen voor een gedegen klachtenregeling, zodat werkgever, werknemers of andere belanghebbenden een klacht kunnen indienen. De klachtenprocedure dient kenbaar te zijn voor alle partijen en dient inzichtelijk te maken hoe de procedure verloopt.

Vrije toegang werknemer tot de bedrijfsarts

Werknemers krijgen toegang tot de bedrijfsarts voor consultatie over gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Dit maakt het mogelijk dat werknemers toegang tot de bedrijfarts krijgen voordat klachten leiden tot verzuim. De werkgever moet dit gebruik mogelijk maken zonder dat onnodige drempels worden opgeworpen en zonder dat daar toestemming van de werkgever voor nodig is. Dit consult valt onder het medisch beroepsgeheim van de arboarts, zodat de werkgever niet wordt geïnformeerd over het consult, de aanleiding en de uitkomsten van het consult op tot personen herleidbaar niveau.

Second opinion

De werknemer krijgt de mogelijkheid tot een second opinion ter zake het advies van de verzuimbegeiding, het PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek), de aanstellingskeuring en de gezondheidskundige consultatie, tenzij zwaarwegende reden zich daar tegen verzetten.

Basiscontract

Iedere werkgever moet een basiscontract sluiten met arbodienstverleners. Het basiscontract legt de minimumeisen vast die de nieuwe wet aan de contacten tussen werkgever en arbodienstverleners stelt alsmede de taken van de arbodienst. Het basiscontract regelt o.m. het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie, de deskundige begeleiding bij ziekte, het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, – indien relevant – het verrichten van de wettelijk verplichte aanstellingskeuringen alsmede het bieden van doeltreffende toegang voor de consultatie van de bedrijfarts door de werknemer.

Handhaving en toezicht

De Inspectie SZW heeft een toezichthoudende taak bij de naleving van de arboregelgeving. In de nieuwe wet wordt het mogelijk gemaakt om zowel de werkgever als de arbodienst sancties op te leggen, waaronder het opleggen van boetes als deze zich niet aan de bepalingen van de nieuwe wet houden.

Als werkgever doet u er dus verstandig aan om de nieuwe wettelijke bepalingen toe te passen in uw organisatie. Uiteraard kunnen wij u bij deze implementatie adviseren.

Martine Meijer, oktober 2016

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.