Privacy in het arbeidsrecht (deel 4)

De zieke werknemer: ‘de schoen die wringt’

De privacy van de zieke werknemer is een bijzonder ‘geval’ in het arbeidsrecht. De zieke werknemer heeft recht op bescherming van gezondheidsgegevens en tegelijkertijd heeft de werkgever de verplichting om deze zieke werknemer adequaat te re-integreren in de bedongen dan wel in andere passende arbeid, zeker als de ziekte van de werknemer een langere periode voortduurt. Maar de werkgever moet dan wel weten welke gezondheidsbeperkingen de zieke werknemer heeft. En daar wringt hem vaak de schoen.

De bescherming van gezondheidsgegevens van de zieke werknemer is met veel waarborgen omkleed. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in 2016 beleidsregels opgesteld. Daarin is bepaald welke gegevens door welke betrokken partijen mogen worden opgevraagd en gebruikt voor de re-integratie van de zieke werknemer. Deze beleidsregels zijn gebaseerd op de bepalingen van Wet Bescherming Persoonsgegevens, die op 25 mei jl. is vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG heeft echter geen verandering beoogt m.b.t. de bescherming van de privacy van de zieke werknemer. De hiervoor aangehaalde beleidsregels zijn in de praktijk dus onverkort van toepassing. Hierna komt kort aan de orde welke informatie de zieke werknemer aan de werkgever moet verstrekken.

 1. Als de werknemer zich ziek meldt hoeft hij niet mede te delen wat de reden van het verzuim is. De werkgever mag daar in beginsel ook niet naar vragen. De werkgever mag alleen vragen hoe lang het verzuim naar verwachting zal duren. Zo kan er een eerste inschatting worden gemaakt maken of het gaat om een eenvoudig griepje of dat er sprake is van een langdurig(er) ziekteverzuim. Als    dit laatste het geval is zal doorgaans de Arbodienst moeten worden ingeschakeld. De bedrijfsarts zal een eerste beknopte probleemanalyse opstellen en werkgever en werknemer een advies geven ter zake de re-integratie.
 2. Ook mag de werkgever, in het kader van de continuïteit, de werknemer vragen naar de lopende afspraken en het werk dat eventueel overgenomen moet worden. De werkgever mag geen vragen stellen over aard en omvang van de ziekte. Uiteraard mag de werknemer uit eigen beweging wel aangeven wat er speelt. Als de arbeidsrelatie goed is, zal dit ook doorgaans geen problemen opleveren  en zal de werknemer de werkgever nader informeren.
 3. De werkgever mag wél vragen of het ziekteverzuim het gevolg is van een arbeidsongeval of een verkeersongeval. De werkgever kan de kosten van het ziekteverzuim namelijk verhalen op degene die de ziekte/arbeidsbeperking veroorzaakt heeft. Bijvoorbeeld als er sprake is van letselschade na een verkeersongeluk, waarvoor een derde aansprakelijk is.
 4. Tot slot mag de werkgever altijd vragen of de werknemer onder een vangnetbepaling van de ziektewet valt. Er zijn namelijk drie scenario’s waarbij de Ziektewet de werkgever (deels) compenseert voor de loondoorbetalingsverplichting, te weten:
  1. werkneemsters die door zwangerschap arbeidsongeschikt zijn;
  2. werknemers die door orgaandonatie arbeidsongeschikt zijn;
  3. werknemers met een arbeidsongeschiktheidsverleden, die binnen vijf jaar na indiensttreding opnieuw arbeidsongeschikt worden;
  4. oudere werknemers die voorafgaand aan de indiensttreding minimaal 52 weken een uitkering op grond van de Werkloosheidswet hebben ontvangen en die binnen vijf jaar na indiensttreding (langdurig) ziek worden (zogenoemde no-riskpolis).

Het is raadzaam om met betrekking tot de verstrekking van de voornoemde informatie een interne richtlijn op te stellen. Daarin kan dan worden uitgelegd in welke gevallen de werknemer informatie aangaande zijn gezondheid dient te verstrekken, op welke wijze, wanneer en aan wie. De werkgever kan daarin meteen opnemen welke gegevens zij verwerkt, hoe lang deze worden bewaard worden en met welk doel en met wie de gegevens worden gedeeld.

Martine Meijer, juni 2018

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.