Goed nieuws voor werkgevers met langdurig zieke werknemers!

Heeft u na 1 juli 2015 een transitievergoeding betaald aan een langdurig zieke werknemer? Dan hebben wij goed nieuws! Recent is de zgn. ‘Wet Compensatie Transitievergoeding’ aangenomen. Deze wet treedt in 2020 in werking en regelt dat werkgevers, die de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer vanwege ziekte na 104 weken hebben beëindigd, gecompenseerd worden voor de wettelijk verschuldigde transitievergoeding. Ook werkgevers die deze vergoeding  vóór 2020 aan een langdurig zieke werknemer hebben betaald worden gecompenseerd. Daarbij maakt het niet uit op welke wijze de arbeidsovereenkomst is geëindigd: door opzegging, door ontbinding, het sluiten van een beëindigingsovereenkomst of het niet verlengen van een tijdelijk contract.

Werkgevers die vóór 1 april 2020 een transitievergoeding hebben betaald of nog gaan betalen kunnen vanaf 1 april 2020 tot 30 september 2020 de aanvraag voor compensatie bij het UWV indienen. Uiteraard moet wel blijken dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd en dat er transitievergoeding is betaald. Om voor compensatie in aanmerking te komen moeten de navolgende stukken worden aangeleverd bij het UWV:

  • De arbeidsovereenkomst van de werknemer;
  • Documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd vanwege langdurig arbeidsongeschiktheid (denk aan de beëindigingsovereenkomst, de beschikking van het UWV met toestemming voor de opzegging);
  • Als de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd door opzegging via het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin de werknemer ziek was en de naam van de bedrijfsarts;
  • Loonstroken waaruit blijkt hoeveel loon de werkgever tijdens ziekte heeft doorbetaald;
  • De gegevens die gebruikt zijn om de transitievergoeding te berekenen;
  • Bewijs van betaling van de transitievergoeding;
  • Beschikking aanvraag WIA- of ZW uitkering (voor zover van toepassing).

Het is daarom belangrijk om uw administratie nu al goed op orde te hebben en de hiervoor genoemde gegevens zorgvuldig te bewaren.

Werkgevers die ná 1 april 2020 de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer zullen beëindigen vanwege deze ziekte, moeten de aanvraag te zijner tijd uiterlijk 6 maanden nadat de transitievergoeding is betaald hebben ingediend bij het UWV.

Het duurt dus nog een kleine twee jaar voordat het zover is maar deze wet doet uiteindelijk recht aan werknemer en werkgever. Vóór 2015 werd er door rechters geen beëindigingsvergoeding toegewezen aan een langdurig zieke werknemer, waarvan de arbeidsovereenkomst na 104 ziekte weken vanwege ziekte werd beëindigd. De gedachte hierachter was dat de werkgever ook al de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte en de re-integratiekosten had gedragen en dat het daarom niet redelijk was om de werkgever ook nog te belasten met een (hoge) beëindigingsvergoeding. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid vond de wetgever dat er geen onderscheid gemaakt mocht worden tussen een arbeidsongeschikte en arbeidsgeschikte werknemer en hebben beiden recht gekregen op uitbetaling van de transitievergoeding in geval van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever. Voor veel werkgevers is dit een te zware last gebleken. Zij kozen er dan vaak noodgedwongen voor om een dienstverband ‘slapend’ voort te zetten, met alle nadelige gevolgen van dien. Met de nieuwe wet wordt deze oneigenlijke voortzetting van het dienstverband overbodig gemaakt.

Martine Meijer, juli 2018

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.