Algemene voorwaarden en facturen/werkbonnen

Het gebruik van algemene voorwaarden is veelvuldig aan de orde wanneer er (zakelijke) overeenkomsten worden gesloten en waarbij het de bedoeling van de gebruiker is dat deze voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

In de praktijk ontstaat er nogal eens discussie over de vraag of de algemene voorwaarden wel van toepassing zijn, of de inhoud wel rechtsgeldig is en of de andere contractspartij wel een redelijke mogelijkheid heeft gehad om van de inhoud van de voorwaarden kennis te nemen. Er is jurisprudentie in overvloed. Er zijn ook wel wat algemene regels te geven, maar ieder geval staat weer op zich en dient telkens opnieuw te worden beoordeeld op basis van de feiten en omstandigheden van het geval.

Op 4 november jl. heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een arrest gewezen over de eerste ‘toets’, nl. die van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Volgens opdrachtgever B. waren de algemene voorwaarden van dakdekker D. niet van toepassing. D. meende daarentegen dat B. de voorwaarden stilzwijgend had aanvaard. Hij voerde aan dat partijen al sinds jaar en dag zaken met elkaar deden. In het verleden stuurde D. daarvoor opdrachtbevestigingen, waarop stond vermeld dat haar algemene voorwaarden van toepassing waren. Verder stonden volgens D. de algemene voorwaarden op zijn briefpapier en facturen vermeld. D. meende dat B. wist dan wel had kunnen weten dat hij de algemene voorwaarden op alle toekomstige rechtsverhoudingen van toepassing wenste te verklaren. B. had hiertegen ook nooit geprotesteerd. B. kwam in verweer en stelde dat partijen slechts enkele keren zaken hadden gedaan, waarbij de algemene voorwaarden ook nooit ter hand waren gesteld. Verder betwiste B. dat het voor haar duidelijk was of duidelijk had kunnen zijn dat D. zijn algemene voorwaarden van toepassing wilde laten zijn.

Het Gerechtshof stelt in eerste instantie vast dat voor het antwoord op de vraag of de algemene voorwaarden tussen partijen van toepassing zijn, moet worden gekeken naar de algemene regels van aanbod en aanvaarding. Het Gerechtshof heeft geconstateerd dat D. stelt dat B. zijn algemene voorwaarden stilzwijgend heeft aanvaard en niet dat B. de voorwaarden uitdrukkelijk heeft aanvaard. D. heeft in de hoger beroepprocedure diverse kopieën van werkbonnen en facturen overgelegd, maar op de voorkant van de facturen staat niet vermeld dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Ook blijkt niet dat de algemene voorwaarden op de achterkant van deze stukken staan vermeld. Op het merendeel van de werkbonnen wordt wel verwezen naar de algemene voorwaarden, maar daaruit kan niet worden afgeleid dat de algemene voorwaarden eerder tussen partijen van toepassing zijn geweest. Het Gerechtshof maakt daarbij nog een kanttekening, namelijk dat werkbonnen er niet voor zijn om contractsbepalingen op te nemen. Zij dienen er enkel voor om gewerkte uren en materialen te verantwoorden. Het Gerechtshof komt dan ook tot het oordeel dat in dit geval de door D. overgelegde werkbonnen en facturen onvoldoende aantonen dat B. de algemene voorwaarden van D. stilzwijgend heeft aanvaard. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden wordt dus niet zomaar aangenomen. Het Gerechtshof heeft in deze procedure D. nog wel de gelegenheid geboden om zijn stelling nader te bewijzen.

Het is van groot belang dat u uw algemene voorwaarden tijdig en op de juiste manier van toepassing verklaard op de rechtsverhouding met uw wederpartij, bij voorkeur in een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging. Het is in ieder geval onvoldoende om de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden te vermelden op bijvoorbeeld pakbonnen en facturen. U bent dan te laat. De opdracht is dan namelijk al uitgevoerd. Ook kunt u er dan niet zomaar vanuit gaan dat dit wel voldoende is voor toepasselijkheid bij toekomstige opdrachten.

Verder dient u ervoor te zorgen dat u de voorwaarden voldoende kenbaar maakt, d.w.z. dat u deze bijvoorbeeld vooraf overhandigt en voor de ontvangst daarvan laat tekenen of dat u deze afdrukt op de achterkant van de overeenkomst of de opdrachtbevestiging en daar ook vooraf naar verwijst.

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.